Algemene voorwaarden

 

Algemene verkoopsvoorwaarden
 

I.Toepassing

 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop door Van Havere aan eindgebruikers (de ‘klant’), met uitsluiting van de verkopen op afstand.

Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de klant, zijn uitgesloten.

Van Havere kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze Algemene Voorwaarden.

Waar vermeld zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een ‘consument’. Dit is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.        

II.Bestellingen

 

 

Alle bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren en kunnen enkel door Van Havere aanvaard worden mits de contante betaling van de volledige aankoopprijs en de leveringskosten voor leveringen buiten het verkooppunt.

Ingeval de levering van de bestelde goederen wordt uitgesteld, houdt Van Havere zich het recht voor om de verkoopprijs te wijzigen. Deze verkoopprijs zal worden gewijzigd ingeval de aankoopprijs, belastingen, taksen of heffingen die Van Havere dient te betalen werden gewijzigd tussen de datum van aanvaarding van de bestelling en de datum van de voorziene levering.

Ingeval een bestelling wordt geannuleerd, houdt Van Havere zich het recht voor de daaraan verbonden kosten te verhalen op de klant.

III.Prijs

 

 

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro/€ en zijn, tenzij anders aangegeven, inclusief BTW, recupel, BEBAT en Reprobel, aan het geldende tarief.

Bijkomende diensten (transport, levering, installatie,,…) zijn aldus niet inbegrepen en kunnen slechts geleverd worden mits de voorafgaandelijke betaling ervan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

IV.Levering

 

 

Indien de producten door de klant afgehaald of getransporteerd worden, is elke hiervan voortkomende schade ten laste van de klant.

Alle leveringen zullen worden geregeld d.m.v. een specifieke, geschreven overeenkomst.

Alle leveringen buiten de winkel dienen schriftelijk opgesteld te worden en kunnen enkel door Van Havere aanvaard worden mits de voorafgaandelijke contante en onmiddellijke betaling van de volledige aankoopprijs en van alle leveringskosten.

Geleverde goederen worden niet teruggenomen of omgeruild, tenzij overeenkomstig de garantiebepalingen zoals bepaald in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

Ingeval van annulatie van een levering buiten de winkel, is Van Havere gerechtigd een annulatiekost aan te rekenen, met een minimum van de aangerekende of voorziene leveringskost.

De professionele koper dient de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.

V.Leveringstermijn

 

 

De leveringsdata opgegeven door Van Havere zijn slechts schattingen. Van Havere is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering. Van Havere behoudt zich het recht voor om deelleveringen te verrichten, en de Klant zal deze leveringen aanvaarden en de geleverde producten betalen. Een vertraagde levering van een deel van een bestelling geeft de klant niet het recht om andere leveringen te annuleren.   

VI.Overdracht van eigendom en risico’s

 

Wij verlenen het volledige recht op annuleren van online aankopen als u binnen 30 dagen na ontvangst van uw online aankoop spijt heeft van uw aankoop.

Onverminderd het voorgaande blijven alle producten eigendom van Van Havere tot hun verkoopprijs volledig is betaald. Van Havere behoudt zich het recht voor om producten die nog niet volledig zijn betaald terug te vorderen van de persoon bij wie de producten zich bevinden.   

Van Havere houdt zich het recht voor om producten te leveren die met betrekking tot prijs en functionaliteit gelijkwaardig zijn aan de producten die besteld werden.

 

VII.Recht tot ontbinding

 

Volgens de klantenwetgeving verlenen wij het volledige recht op annulering als u binnen 30 dagen na ontvangst van uw online bestelling spijt heeft van uw aankoop

Als de geretourneerde goederen niet in dezelfde staat en hoeveelheid zijn als geleverd door Van Havere, wordt een bedrag dat gelijk is aan de verminderde waarde van het product in mindering gebracht op de te restitueren betaling.

Geopende artikelen in doos kunnen in aanmerking komen voor een volledige terugbetaling als de producten intact worden gelaten in hun originele verpakking, d.w.z. plastic zakken die de producten bevatten.

Terugbetalingen worden gedaan in de oorspronkelijke betaalmethode.

 

Ingeval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van openstaande schulden, zelfs in het kader van eerdere overeenkomsten tussen de klant en Van Havere, is Van Havere gerechtigd om de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten tot volledige betaling door de klant van alle openstaande schulden.

Ingeval door de klant geen betaling werd uitgevoerd binnen de 7 dagen na de vervaldatum van om het even welke factuur, is Van Havere gerechtigd om, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, evenwel met behoud van haar recht tot het vorderen van interesten en/of schadevergoeding.

Van Havere is gerechtigd, ingeval de betaalde goederen niet door de klant werden afgehaald in de winkel binnen de overeengekomen termijn, met een maximum van 1 maand vanaf de datum van aankoop, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, waarbij de betaalde prijs geldt als schadevergoeding.

 

VIII.Betalingen – Nalatigheidsinteresten – Forfaitaire schade – Annulatiekosten

 

 

Behoudens schriftelijk akkoord van Van Havere betreffende betalingstermijnen, dient de betaling (van de factuur) contant te gebeuren bij de afhaling van de goederen, waarbij het reeds betaalde voorschot in mindering zal worden gebracht van de totale verschuldigde prijs.

Bij wanbetaling of laattijdige betaling wordt het factuurbedrag van rechtswege verhoogd met een nalatigheidsinterest t.b.v. 1% per maand vanaf de factuurdatum, en met een forfaitaire verhoging van 10% met een minimum van 75,00 EUR.

Ingeval van annulatie van een bestelling, worden de eventuele reeds betaalde voorschotten niet terugbetaald en worden zij beschouwd als de door de klant verschuldigde annulatiekosten.

 

IX.Garantie

 

 

9.1. Garantietermijn:

  • Consument: Van Havere biedt 24 maanden garantie voor een uitsluitend niet-professioneel gebruik van het aangekochte product door een consument (particuliere klant), voor gebreken aan overeenstemming. Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 2 maanden volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek, op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen.

  • Professionele klant: Van Havere biedt een commerciële garantie van 12 maanden voor professioneel gebruik van het aangekochte product, voor gebreken aan overeenstemming. Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 10 dagen volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek, op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen.

Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn of ernstige overlast zou berokkenen aan de klant, dan verbindt Van Havere er zich toe om, op vraag van de klant, de klant een passende prijsvermindering toe te staan of, al naargelang het geval, de overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het product door de klant.

9.2.      De factuur of het kasticket gelden als garantiebewijs voor de klant.

9.3.      Deze garantie is niet van toepassing op onderdelen of accessoires indien het defect voortvloeit uit een verkeerd gebruik, externe oorzaken, gewoon onderhoud of normale slijtageverschijnselen.

9.4.      De garantievoorwaarden zijn niet van toepassing: (i) voor een defect als gevolg van een foutieve installatie, oneigenlijk of onachtzaam gebruik of verkeerde bediening of transformatie van het product door de klant; (ii) onderhoud in strijd met de onderhoudsvoorschriften van het product; (iii) externe oorzaak - een oorzaak die vreemd is aan Van Havere en die niet aan Van Havere kan toegeschreven worden - zoals vochtschade, schade door overspanning etc.; (iv) wanneer de oorzaak van het probleem inherent is aan de normale gebruiksduur of levensduur van het product zoals bv. een defecte zekering of lege batterij die door de klant kan worden vervangen

 

X.Aansprakelijkheid

 

 

Van Havere is niet aansprakelijk voor indirecte schade. De contractuele en buiten-contractuele aansprakelijkheid van Van Havere is in alle gevallen beperkt tot de waarde van de aangekochte goederen, onverminderd de rechten van de klant in geval van wettelijke garantie.

 

XI.Algemene bepalingen – bevoegde rechtbanken

 

 

Indien één van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn, of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen van deze Algemene Voorwaarden die dan onverkort van toepassing blijven. Het ongeldig of nietig verklaard artikel zal in dat geval worden vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen.

Alle overeenkomsten gesloten tussen Van Havere en haar klanten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen in verband met deze overeenkomsten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen (afdeling Antwerpen), en van het vredegerecht van het Kanton Kapellen.


 

 

Internet verkoop

Totstandkoming internetverkoop

De website met producten en hun omschrijving die op www.webshop.vanhavere.be & www.vanhavere.selexion.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. U dient steeds een bestelling te bevestigen via het winkelmandje. Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat een order/bestelbon van Van Havere NV aan de consument is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de consument opgegeven e-mailadres.

De consument en Van Havere komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Van Havere NV gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Van Havere NV behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de consument bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan Van Havere NV weigeren.

Prijzen en aanbiedingen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn tenzij anders aangegeven, inclusief BTW, recupel, BEBAT en Reprobel, maar zonder verzendkosten.

Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. In onze website, nieuwsbrieven, folders en overige aanbiedingen worden de aangeboden artikelen en diensten zo duidelijk en waarheidsgetrouw als mogelijk afgebeeld en beschreven. Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Voor gevolgen van zet- of drukfouten, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijziging in ontwerpen kunnen wij echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Wij houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen. Indien een bestelling is geplaatst en betaald, geldt voor deze internetverkoop, de prijs die van toepassing was op het moment van de afronding en betaling van de bestelling. Van Havere NV garandeert dat prijsverhogingen na het plaatsen van de bestelling niet zullen aangerekend, worden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

Van Havere NV kan niet aan aanbiedingen worden gehouden als de consument redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving was. In geval van publicatie, door welke oorzaak dan ook (computerstoring, menselijke fout, technische fout, …) van een onjuiste prijs, die zonder twijfel ongeloofwaardig is, heeft u het recht te kiezen of u van de aankoop afziet dan wel of u deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als u niet binnen de week laat weten dat u de aankoop bevestigt, mag Van Havere NV ervan uitgaan dat u van de aankoop afziet.

De eventuele (normale) verzendkosten zijn voor de consument en worden duidelijk aangegeven. Per productcategorie gelden andere leveringsvoorwaarden.

Productinformatie

Van Havere NV besteedt de grootste zorg aan het online verstrekken van informatie over de eigenschappen van de producten, met technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto's ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt.

Beschikbaarheid

Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u na het doorgeven van de bestelling hiervan per e-mail op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.

Als producten uit een bestelling tijdelijk niet beschikbaar zijn, dan worden de wel beschikbare producten opgestuurd. Als producten uit een bestelling niet meer beschikbaar zijn, stellen wij u voor een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs op te sturen. Als u dit weigert, gaan wij over tot de terugbetaling van het genoemde product.

Bestellen

Uw bestelling houdt aanvaarding in van de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te beperken of aan de levering voorwaarden te verbinden. Desgevraagd zullen wij u de reden daarvan meedelen. Om uw bestelling te valideren, kan van u aanvullende informatie gevraagd worden.

Daarom vragen wij u bij het opgeven van uw bestelling de volgende informatie te vermelden: - een betalend (type Belgacom, Telenet, … ) of professioneel e-mailadres. - een vast telefoonnummer (thuis of op het werk) of GSM-nummer waar wij u op elk moment van de dag kunnen bereiken. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om onze consumenten tegen eventuele kredietkaartfraude te beschermen.

Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de consument vanaf de inbezitname van de goederen.

Retourrecht

Volgens de klantenwetgeving verlenen wij het volledige recht op annulering als u binnen 30 dagen na ontvangst van uw online bestelling spijt heeft van uw aankoop

Als de geretourneerde goederen niet in dezelfde staat en hoeveelheid zijn als geleverd door Van Havere, wordt een bedrag dat gelijk is aan de verminderde waarde van het product in mindering gebracht op de te restitueren betaling.

Geopende artikelen in doos kunnen in aanmerking komen voor een volledige terugbetaling als de producten intact worden gelaten in hun originele verpakking, d.w.z. plastic zakken die de producten bevatten.

Terugbetalingen worden gedaan in de oorspronkelijke betaalmethode.