Algemene voorwaarden

Waarborg:

Van Havere waarborgt de goede werking van de geleverde voorwerpen volgens de gedetailleerde waarborgvoorwaarden van de fabrikant. Indien een langere waarborgperiode van toepassing is dan die van de fabrikant, staat dit op uw factuur vermeld. De waarborg dekt uurloon en vervanging van defecte onderdelen en geldt dus enkel bij een technisch of elektronisch defect en dekt geen slijtage of reinigingsproblemen te wijten aan het veelvuldig gebruik van het toestel. De kosten van vervoer van het toestel van de koper naar Van Havere en terug blijven uitsluitend ten laste van de koper.

De waarborg vervalt bij: slechte bediening van het toestel door niet navolgen van de gebruiksaanwijzing, zelf herstellingswerken aan de apparatuur uitgevoerd te hebben of een technische dienst geraadpleegd te hebben onafhankelijk van de firma Van Havere of de Belgische invoerder. Afleesnaalden voor draaitafels, koppen van cassette decks of videorecorders vallen niet onder de waarborgperiode. Uitputting van de lasermissie bij CD/DVD/Blu-ray door het aantal speeluren valt niet onder waarborg want dit is een slijtage probleem, schade veroorzaakt door een storing van het elektriciteitsnet is geen inwendige fout en dient verhaald te worden bij de elektriciteitsmaatschappij, blikseminslag en brandschade dienen verhaald te worden op de eigen (brand)verzekeringspolis.

Plaatsing:

Van Havere biedt de consument de mogelijkheid om alle toestellen ter plaatse te laten leveren, aan te laten sluiten en om uitleg te krijgen over de noodzakelijke functies. Het aantal gratis werkuren wordt vermeld bij de aankoop, op de bestelbon of op het leveringsdocument. Overige uren en werkuren voor na-service worden verrekend aan 70 euro per uur per technieker.

Handleidingen worden ter plaatse niet volledig doorgenomen, de klant wordt verondersteld al de mogelijkheden van zijn toestellen te leren gebruiken. Van Havere kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele beschadigingen aan muren, leidingen, e.d.

Afhaling

Indien de toestellen door de koper afgehaald of getransporteerd worden, is elke hiervan voortkomende schade ten laste van de koper. Alle verantwoorde klachten dienen te gebeuren binnen de 48 uur na afhaling van de goederen.

Betaling:

Behoudens andersluidende schrifteljke vermelding, zijn al onze facturen contant betaalbaar bij aflevering of afhaling van de goederen.

Als betaling geldt enkel contant geld. Cheques en overschrijvingen worden onder voorbehoud in ontvangst genomen maar gelden niet als betaling: bij niet dekking hiervan is de verkoop automatisch ontbonden en blijven de toestellen in eigendomsrecht recupereerbaar door de firma Van Havere.

De goederen blijven te allen tijden eigendom van Van Havere NV tot de volledige betaling geschied is en mogen afhaald worden bij de klant indien betaling niet volgt.

Indien door de koper een voorschot werd betaald en een bestelling van onzentwege hierdoor volgt, wordt de verkoop als afgesloten beschouwd en kan de betaling van de factuur als afname van de toestellen gevorderd worden. Bij niet afname wordt het voorschot als schadevergoeding ingehouden.

Bij wanbetaling of laattijdige betaling wordt het factuurbedrag van rechtswege verhoogd met een nalatigheidsinterest t.b.v. 1% per maand vanaf de factuurdatum en met een forfaitaire verhoging van 10% met een minimum van 75,00 euro.

Alle geschillen in verband met huidige transacties behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen en van het vredegerecht van het Kanton Kapellen, oordelend naar Belgisch recht.

 

Internet verkoop

Totstandkoming internetverkoop

De website met producten en hun omschrijving die op www.webshop.vanhavere.be & www.vanhavere.selexion.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. U dient steeds een bestelling te bevestigen via het winkelmandje. Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat een order/bestelbon van Van Havere NV aan de consument is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de consument opgegeven e-mailadres.

De consument en Van Havere komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Van Havere NV gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Van Havere NV behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de consument bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan Van Havere NV weigeren.

Prijzen en aanbiedingen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn tenzij anders aangegeven, inclusief BTW, recupel, BEBAT en Reprobel, maar zonder verzendkosten.

Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. In onze website, nieuwsbrieven, folders en overige aanbiedingen worden de aangeboden artikelen en diensten zo duidelijk en waarheidsgetrouw als mogelijk afgebeeld en beschreven. Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Voor gevolgen van zet- of drukfouten, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijziging in ontwerpen kunnen wij echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Wij houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen. Indien een bestelling is geplaatst en betaald, geldt voor deze internetverkoop, de prijs die van toepassing was op het moment van de afronding en betaling van de bestelling. Van Havere NV garandeert dat prijsverhogingen na het plaatsen van de bestelling niet zullen aangerekend, worden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

Van Havere NV kan niet aan aanbiedingen worden gehouden als de consument redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving was. In geval van publicatie, door welke oorzaak dan ook (computerstoring, menselijke fout, technische fout, …) van een onjuiste prijs, die zonder twijfel ongeloofwaardig is, heeft u het recht te kiezen of u van de aankoop afziet dan wel of u deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als u niet binnen de week laat weten dat u de aankoop bevestigt, mag Van Havere NV ervan uitgaan dat u van de aankoop afziet.

De eventuele (normale) verzendkosten zijn voor de consument en worden duidelijk aangegeven. Per productcategorie gelden andere leveringsvoorwaarden.

Productinformatie

Van Havere NV besteedt de grootste zorg aan het online verstrekken van informatie over de eigenschappen van de producten, met technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto's ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt.

Beschikbaarheid

Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u na het doorgeven van de bestelling hiervan per e-mail op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.

Als producten uit een bestelling tijdelijk niet beschikbaar zijn, dan worden de wel beschikbare producten opgestuurd. Als producten uit een bestelling niet meer beschikbaar zijn, stellen wij u voor een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs op te sturen. Als u dit weigert, gaan wij over tot de terugbetaling van het genoemde product.

Bestellen

Uw bestelling houdt aanvaarding in van de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te beperken of aan de levering voorwaarden te verbinden. Desgevraagd zullen wij u de reden daarvan meedelen. Om uw bestelling te valideren, kan van u aanvullende informatie gevraagd worden.

Daarom vragen wij u bij het opgeven van uw bestelling de volgende informatie te vermelden: - een betalend (type Belgacom, Telenet, … ) of professioneel e-mailadres. - een vast telefoonnummer (thuis of op het werk) of GSM-nummer waar wij u op elk moment van de dag kunnen bereiken. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om onze consumenten tegen eventuele kredietkaartfraude te beschermen.

Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de consument vanaf de inbezitname van de goederen.